לעקוב

The Story of Lorem Ipsum: How Scrambled Text by Cicero Became the Standard For Typesetters Everywhere openculture.com/?p=105109 t.co/Si907ZKjed

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)

מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".