לעקוב

The whole framework of the presidency is getting out of hand. It's come to the point where you can't run unless you can cause people to salivate and whip on each other with big sticks. You have to be a rock star to get the kind of fever you need to survive in American politics.

Sign in to participate in the conversation
Toootim

Toootim is for toootin'
(Main instance language is Hebrew)
מצטרפות/ים חדשות למסטודון מוזמנות בחום לעיין במדריך "ברוכות הבאות למסטודון".